header-bottom_img header-bottom_img

Mijn winkelwagen:

0 item(s)
×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1.1 Aanbieder: de onderneming die onder de handelsnaam islam-boek.nl gedreven wordt door Dilara Boekhandel;

1.2 Produkt: het Produkt dat of de Produkten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Dilara Boekhandel door of via Dilara Boekhandel binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

1.3 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van islam-boek.nl;

1.4 Schriftelijke reactie: onder een schriftelijke reactie wordt een reactie per fax, brief of email verstaan aan de klantenservice van Dilara Boekhandel. Electronische communicatie wordt door islam-boek.nl erkend als bewijs.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Aanbieder, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene Voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

2.2 Door middel van het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door de Aanbieder worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Aanbieder worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de Aanbieder ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2.6 De Aanbieder heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 


Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend en de Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Aanbieder. De Aanbieder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of geleverd kan worden, deelt de Aanbieder dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de door u en de Aanbieder gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de Aanbieder.

3.4 De administratie van de Aanbieder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan de Aanbieder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door de Aanbieder verrichtte leveringen. De Aanbieder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent u dit eveneens.
 


Artikel 4. Prijs

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden Produkten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief (verpakkings- en) verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.2 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.


Artikel 5. Betalen

5. 1 De betalingen kunnen op dit moment uitsluitend verricht worden via IDEAL (via MultiSafepay). Wij werken eraan de betaalmogelijkheden uit te breiden.


Artikel 6. Levering

6.1 De door de Aanbieder opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is, door middel van een schriftelijke melding aan de klantenservice van de Aanbieder.

6.2 De door de Aanbieder opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

6.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal de Aanbieder het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.1 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 De levering van de Produkten geschiedt op het tijdstip waarop de Produkten gereed zijn voor verzending aan u. Hierbij kunnen geen rechten ontleend worden aan opgenomen preferenties.

6.5 De Aanbieder is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

6.6 De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door de Aanbieder bepaald.
 


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde Produkten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij de Aanbieder cq haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

7.2 De Aanbieder garandeert niet dat de aan u geleverde Produkten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8. Communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Aanbieder, dan wel tussen de Aanbieder en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Aanbieder, is de Aanbieder niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de Aanbieder.


Artikel 9. Overmacht

9.1 Indien Dilara Boekhandel door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Dilara Boekhande als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

9.3 Dilara Boekhandel zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 10 Klachtenregeling

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dilara Boekhandel.

10.2 Indien een klacht gegrond is zal Dilara Boekhandel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 11 Garantie

11.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).


Artikel 12 Afkoelingsperiode

12.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Dilara Boekhandel te ontbinden.

12.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 12.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant via mail aan Dilara Boekhandel te melden. Na overleg met Dilara Boekhande dient de klant het product op te sturen het winkeladres van Dilara Boekhandel. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

12.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Dilara Boekhandel ingevolge artikel 12.1. en 12.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Dilara Boekhandel deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Dilara Boekhandel het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Dilara Boekhandel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Dilara Boekhandel of de leverancier van het product) is beschadigd.

12.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Dilara Boekhandel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Dilara Boekhandel de klant hiervan via e-mail of telefoon in kennis stellen. Dilara Boekhandel heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.


Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.